9a.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Výklad k ošetřovnému

Odkaz na stránky MPSV, kde je výklad k ošetřovnému (z důvodu uzavření základních škol) - https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
Upozorňujeme zejména na bod 10., ve kterém je uvedeno, kdy ošetřovné náleží a nenáleží v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020.
pátek 23. 10. 2020

Dopis pana ministra Plagy

... po rozkliknutí nadpisu
čtvrtek 22. 10. 2020

Poděkování

Vážení rodiče, milí žáci,
je mi to líto, ale minulý týden se COVID-19 začal šířit mezi vyučujícími, asistentkami pedagoga, jejich rodinnými příslušníky, ale i mezi žáky. Na doporučení KHS Jihlava jsem prostřednictvím třídních učitelů požádala rodiče, aby zvážili docházku žáků speciálních tříd, které MŠMT ponechalo, na rozdíl od běžných tříd, ve škole. V nadcházejícím týdnu (19. 10. -  23. 10. 2020) již nemůže probíhat běžná výuka, protože většina pedagogů byla v kontaktu s nemocnými vyučujícími. Děkuji všem za pochopení, mrzí nás, že jsme vám ztížili situaci, ale situace je vážná a nesmíme ji podcenit. Překonejme tuto těžkou dobu společně, ať se zase můžeme těšit na školu. Jsem moc ráda, že žáci spolupracují v rámci distanční výuky, patří jim pochvala. Děkuji těm rodičům, kteří nám volají, píší na sociální sítě a chválí, jak škola s dětmi zvládá výuku na dálku. Dává nám to sílu vydržet, protože pro učitele je velmi těžké učit, ale nebýt obklopen svými žáky! Máme své žáky rádi, chybí nám!
Hodně zdraví přeje všem Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.
neděle 18. 10. 2020

Onemocnění COVID - 19

Vážení rodiče, milí žáci,
oznamujeme Vám, že u jednoho pedagoga a žáka naší školy byl diagnostikován COVID - 19. Oba dva se již v tomto týdnu neúčastnili prezenční výuky.
V případě příznaků této nemoci kontaktujte praktického (dětského) lékaře, informujte KHS, že se jedná o žáka naší školy.
Prosíme všechny rodiče žáků speciálních tříd, kteří se účastní výuky ve škole, aby zvážili jejich přítomnost na vyučování v příštím týdnu.
Předem mockrát děkujeme a přejeme všem pevné zdraví.
pátek 16. 10. 2020

Krizové opatření

Na základě usnesení vlády se od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole. Tento zákaz se ale nevztahuje na třídy podle § 16 odst. 9 (speciální třídy).

Žáci běžných tříd
budou ve dnech 14. 10. 2020 – 23. 10. 2020 vzděláváni distančně. Všichni jsou na tento způsob vzdělávání prostřednictvím MS Teams připraveni a informace byly zaslány i zákonným zástupcům.

Žáci ze speciálních tříd budou mít upravený rozvrh. Dle dodatečně doplněných informací MŠMT zůstává pro tyto žáky v provozu školní družina, a to pouze k zajištění dohledu nad žáky do doby odchodu ze školy. Družina bude mít z důvodu nemoci a OČR vychovatelek a asistentek omezený provoz - ráno od 7 hodin, odpoledne do 14 hodin.

Provoz školní jídelny je po dobu krizového opatření přerušen.

Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 prodloužilo MŠMT podzimní prázdniny.

Tato opatření mají zlepšit epidemiologickou situaci v České republice. Věříme, že to společně zvládneme! Těšíme se, že od 2. 11. 2020 se všichni sejdeme ve škole!

úterý 13. 10. 2020

Informace MŠMT

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:
U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka. Střídává výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání).
pátek 9. 10. 2020 

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky nebudou po dobu nouzového stavu realizovány. Přepokládaný termín zahájení jejich činnosti je v pondělí 9. listopadu 2020.
čtvrtek 1. 10. 2020

Výuka hudební a tělesné výchovy

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina bude na naší škole probíhat výuka hudební výchovy bez zpěvu. Tělesná výchova na 2. stupni bude vyučována bez sportovní činnosti, žáci budou chodit s vyučujícími na procházky, v případě nepříznivého počasí bude výuka Tv zaměřena na teorii (historie OH, pravidla jednotlivých sportů atd.).
čtvrtek 1. 10. 2020

Nouzový stav a krizové opatření

Mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy
čtvrtek 1. 10. 2020

Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme panu Martinu Palánovi (Služby v lesnictví, Vyskytná nad Jihlavou), který opět věnoval sponzorský dar naší škole. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s potřebami školy. 
čtvrtek 24. 9. 2020

Školní družina a klub

Povinnost nošení roušek platí i pro všechny žáky navštěvující školní družinu a školní klub.
pátek 18. 9. 2020

První měsíc ve škole

Vážení rodiče, milí žáci,
jsme první měsíc ve škole a podmínky pro výuku s COVID-19 řešíme a měníme každý týden. Neustálé umývání rukou, následná dezinfekce, nošení roušky, umývání lavic, počítačů atd. se staly součástí výuky. Po celou dobu jsou žáci velmi disciplinovaní a tolerantní. Velmi je chválím, jak se k sobě navzájem a k pedagogům chovají. Děkuji všem žákům a rodičům za veškerou pomoc a podporu, kterou pedagogům vyjadřujete.
Připravujeme pro všechny žáky společný způsob distanční výuky, který bychom využívali, pokud by znovu taková situace nastala. Každému žákovi bude v nejbližší době vytvořena školní e-mailová adresa, kterou bude používat pro komunikaci s vyučujícími prostřednictvím Microsoft Teams. Máme nadstandardní technické vybavení, přestože jsme žádnou finanční pomoc od MŠMT, na rozdíl od státních škol, nedostali.
Příspěvek škole od rodičů, který právě žáci nosí třídním učitelům, bude zcela využitý na dezinfekční prostředky, ale zdaleka to nebude stačit. Situace se nevyvíjí příznivě, ale jsme s vámi a společně to zvládneme.
Hodně zdraví a optimismu přeje Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.   
neděle 20. 9. 2020

Nošení roušek

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí od pátku 18. září 2020 povinné nošení ochrany nosu a úst ve třídách 2. stupně.
Prosíme zákonné zástupce o zajištění dostatečného počtu roušek na každý školní den.
Děkujeme.
čtvrtek 17. 9. 2020

Mimořádné opatření

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování, v případě budov škol a školských zařízení se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

středa 9. 9. 2020

Nová telefonní čísla

Sborovna 1. stupně - 704 616 051
Sborovna 2. stupně - 704 616 050

Poděkování - sponzorský dar

Děkujeme panu Karlu Kiesslingovi a firmě KIZASTAV za sponzorský dar škole. Velmi si vážíme ocenění naší práce a přátelské atmosféry školy.

Stravování ve školním roce 2020/21

Důležité informace pro zákonné zástupce:
  • stravování bude poskytováno v souladu s doporučeními MŠMT a MZd a za podmínek příslušných hygienických a protiepidemických opatření ke COVID – 19 – zajistí SOŠ sociální u MB Jihlava
  • stravování pro přihlášené žáky naší školy začíná 2. 9. 2020
  • připomínáme, že byla navýšena cena obědů z důvodu zdražení potravin (viz níže)
  • při úhradě plaťte přesnou částku, nezaokrouhlujte
 
Informace pro zákonné zástupce:
Stravenky při hotovostní platbě se prodávají vždy v pondělí od 7.00 do 8.00 hod. na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67 a od 11.30 hod. do 14.00 hod. v jídelně Kosmákova 45, Jihlava.
Stravenky na příští měsíc se prodávají nebo odesílají z účtu vždy do 20. dne v měsíci!
 
Ceny stravenek:
Děti od 6 do 10 let    26,- Kč                         Měsíční záloha při platbě z účtu: 546,- Kč
Děti od 11do 14 let   28,- Kč                         Měsíční záloha při platbě u účtu: 588,- Kč
Děti od 15 let           30,- Kč                         Měsíční záloha při platbě z účtu: 630,- Kč
 
Dosáhne-li žák během školního roku (do 31. 8.) vyššího věku rozhodujícího pro zvýšení ceny stravného (11 nebo 15 let), platí vyšší cenu už od září tohoto školního roku.
 
Číslo účtu SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava: 1465180309/0800
Variabilní symbol: rodné číslo žáka

čtvrtek 20. 8. 2020

Dar Biskupství brněnského na rekonstrukci třídy

Vážení rodiče, pedagogové, milí žáci,
v minulém dopise jste si na stránkách školy mohli přečíst, že začíná rekonstrukce jedné ze tříd. Usilujeme o prohloubení výuky pomocí digitální technologie. Na tuto třídu byl škole poskytnutý dar ve výši 100 000 Kč od našeho zřizovatele Biskupství brněnského.
Rekonstrukce již začala a těšíme se na výsledek, který zřizovateli pošleme na fotografiích. Jménem všech žáků a pedagogů KZŠ Jihlava děkujeme, vážíme si finančního daru, který přispěje na rozvoj našich schopností.
S úctou přijímá Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.
čtvrtek 28. 5. 2020

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2020 9a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.